Likwidacja linii P1 do zakładu Proseat

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w związku ze zmi­aną umowy z fir­mą Pros­eat Sp. z o.o. w zakre­sie real­iza­cji zadań prze­wozowych na lini­ach pra­cown­iczych zapew­ni­a­ją­cych dowóz do zakładu przy ul. Szk­lanej od 2 sty­cz­nia 2023 r. (poniedzi­ałek) zlik­wid­owana zosta­je linia P1 relacji Wapi­eni­ca Strażac­ka — Szk­lana Pros­eat. Bez zmi­an utrzy­mane zosta­je kur­sowanie linii P2 relacji Osiedle Złote Łany — Szk­lana Proseat.

Pasażerowie korzys­ta­ją­cy do tej pory z linii P1 w dal­szym ciągu będą mieli możli­wość dojaz­du do zakładu przy ul. Szk­lanej poprzez podróż łąc­zoną z prze­si­ad­ką z linii nr 7, 10, 16 na przys­tankach Pias­tows­ka Starost­wo Powia­towe / Wyspi­ańskiego Staros­towo Powia­towe oraz z linii nr 24 na przys­tankach Sobieskiego Piastów Śląskich.

Przesiadki z linii nr 7, 10, 16 i 24 na linię P2
Prze­si­ad­ki z linii nr 7, 10, 16 i 24 na lin­ię P2

Polecane posty