Od 1 stycznia 2023 r. zakupy w biletomatach stacjonarnych wyłącznie gotówką

Szanowni Pasażerowie, z uwa­gi na brak wspar­cia tech­no­log­icznego dla ter­mi­nali płat­niczych bile­tomatów stacjonarnych od 1 sty­cz­nia 2023 r. zakup biletów będzie możli­wy wyłącznie gotówką — bez możli­woś­ci uży­cia kar­ty płatniczej. 

Lokaliza­c­je stacjonarnych automatów bile­towych na przys­tankach auto­bu­sowych:
BB001. 3 Maja Dworzec kier. Czechow­ice-Dziedz­ice;
BB002. Hotel Prezy­dent kier. dworzec;
BB003. Os. Beskidzkie kier. ul. Cieszyńs­ka;
BB004. Cieszyńs­ka Hulan­ka kier. cen­trum;
BB005. Cieszyńs­ka Hulan­ka kier. Wapi­eni­ca;
BB006. Plac Żwir­ki i Wig­ury kier. cen­trum;
BB007. Pias­tows­ka Dworzec kier. cen­trum;
BB008. Pias­tows­ka Sobieskiego kier. cen­trum;
BB009. Pias­tows­ka Starost­wo Powia­towe kier. cen­trum;
BB010. Pił­sud­skiego kier. dworzec;
BB011. Pił­sud­skiego kier. ul Lwows­ka;
BB012. Wałowa CH kier. dworzec;
BB013. Wałowa CH kier. ul. Lwows­ka;
BB014. Warsza­wska Dworzec kier. cen­trum;
BB015. Plac Żwir­ki i Wig­ury kier. Mikus­zow­ice;
BB016. Żywiec­ka Os. Grun­waldzkie kier. cen­trum;
BB017. Żywiec­ka Os. Grun­waldzkie kier. Wilkow­ice;
BB018. Os. Złote Łany kier. cen­trum;
BB019. Os. Karpack­ie Koś­ciół kier. centrum.

Płat­noś­ci bez­gotówkowe w dal­szym ciągu będą możli­we w bile­tomat­ach solarnych umożli­wia­ją­cych zakup wyłącznie biletów jed­no­ra­zowych i krótkookresowych.

Lokaliza­c­je solarnych automatów bile­towych:
BB101. Dmowskiego Urząd Miejs­ki kier. Mikus­zow­ice;
BB102. Armii Kra­jowej Szpi­tal Wojew­ódz­ki kier. cen­trum;
BB103. Par­tyzan­tów Ape­na kier. cen­trum;
BB104. Wapi­eni­ca Cen­trum kier. centrum.

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że uru­chomiony został nowy kanał dys­try­bucji biletów okre­sowych Komu­nikacji Miejskiej w Biel­sku-Białej, tj. e‑sklep MZK dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej pod adresem bilety.mzk.bielsko.pl umożli­wia­ją­cy zakup z dowol­nego urządzenia z dostępem do Inter­ne­tu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygod­niu. Więcej infor­ma­cji o e‑sklepie zna­j­du­je się w artykule.

Biletomat_2019_09_04 (2)
Od 1 sty­cz­nia 2023 r. zakup biletów w bile­tomat­ach stacjonarnych będzie możli­wy wyłącznie gotówką — bez możli­woś­ci uży­cia kar­ty płatniczej. 

Polecane posty