Zawieszenie kursowania linii P1 i P2 w dniach 24 i 31 grudnia br.

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w związku z wprowadze­niem przesto­ju tech­no­log­icznego w zakładzie Pros­eat Sp. z o.o. przy ul. Szk­lanej w dni­ach 24 i 31 grud­nia 2022 r. zaw­ies­zone zosta­je kur­sowanie linii P1 i P2.

Linie P1 i P2
Lin­ie P1 i P2

Polecane posty