Kursowanie autobusów w okresie świąteczno-noworocznym

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w dni­ach od 23 grud­nia 2022 r. do 6 sty­cz­nia 2023 r. wprowad­zone zosta­ją ograniczenia w kur­sowa­niu autobusów:

– 24 grud­nia 2022 r. Wig­ilia (sob­o­ta)  auto­busy będą kur­sowały zgod­nie z rozkła­dem jazdy obow­iązu­ją­cym w sobo­ty wyłącznie do godziny 18:00 (odjazdy ostat­nich kursów z przys­tanków początkowych będą real­i­zowane o godz. 18:00, z wyłącze­niem linii nr 50, która wykona ostat­ni kurs z Czechow­ic-Dziedz­ic o godz. 18:10);
– 25 grud­nia 2022 r. Boże Nar­o­dze­nie (niedziela) – auto­busy będą kur­sowały zgod­nie z rozkła­dem jazdy obow­iązu­ją­cym w świę­ta tj. wyłącznie w godz­i­nach od 9:45 do 18:00 (odjazdy ostat­nich kursów z przys­tanków początkowych będą real­i­zowane o godz. 18:00);
– 26 grud­nia 2022 r. Dru­gi Dzień Świąt Bożego Nar­o­dzenia (poniedzi­ałek) – auto­busy będą kur­sowały zgod­nie z rozkła­dem jazdy obow­iązu­ją­cym w niedziele;
– 31 grud­nia 2022 r. Syl­west­er (sob­o­ta) – auto­busy będą kur­sowały zgod­nie z rozkła­dem jazdy obow­iązu­ją­cym w sobo­ty wyłącznie do godziny 20:00 (odjazdy ostat­nich kursów z przys­tanków początkowych będą real­i­zowane o godz. 20:00);
– 1 sty­cz­nia 2023 r. Nowy Rok (niedziela) – auto­busy będą kur­sowały zgod­nie z rozkła­dem jazdy obow­iązu­ją­cym w niedziele począwszy od godziny 9:45;
– 6 sty­cz­nia 2023 r. Świę­to Trzech Króli (piątek) – auto­busy będą kur­sowały zgod­nie z rozkła­dem jazdy obow­iązu­ją­cym w niedziele.

W dni­ach 23 grud­nia 2022 r. oraz 27–30 grud­nia 2022 r. z uwa­gi na zimową prz­er­wę świąteczną w real­iza­cji zajęć dydak­ty­cznych w Szkole Pod­sta­wowej nr 28 im. gen. Józe­fa Kus­tro­n­ia zaw­ies­zone zosta­je kur­sowanie linii D.

Auto­busy linii noc­nych N1 i N2 nie będą kur­sowały:
 w nocy z 24 na 25 grud­nia 2022 r. (kursy wiec­zorne i poranne);
– w nocy z 25 na 26 grud­nia 2022 r. (wyłącznie kursy wiec­zorne — kursy poranne 26 grud­nia real­i­zowane zgod­nie z rozkła­dem jazdy);
– w nocy z 31 grud­nia 2022 r. na 1 sty­cz­nia 2023 r. (kursy wiec­zorne i poranne).

Kursowanie autobusów w okresie świąteczno-noworocznym
Kur­sowanie auto­busów w okre­sie świąteczno-noworocznym
Święta 2022 kursy
Świę­ta 2022 kursy

Polecane posty