PILNE! Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 28 listopada 2022 r.

Gmi­na Wilkow­ice w ślad za infor­ma­cją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojew­ódz­kich w Katow­icach infor­mu­je, że dniu 28 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) w godz. od godz. 9:00 do 13:00 nastąpi całkowite zamknię­cie DW942 (ul. Żywieck­iej) w miejs­cowoś­ci Wilkow­ice na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Stalową (pęt­la Mikus­zow­ice Krakowskie) do skrzyżowa­nia z ul. Wyz­wole­nia. W związku z powyższym w ww. przedziale cza­sowym wszys­tkie kursy linii nr 2 zosta­ją skró­cone do przys­tanku Mikus­zow­ice Krakowskie. 

Ostat­ni kurs linii nr 2 w kierunku Wilkow­ic Górnych odjedzie z przys­tanku Osiedle Koperni­ka o godz. 7:30, nato­mi­ast ostat­ni kurs linii nr 2 w kierunku Os. Koperni­ka odjedzie z przys­tanku Wilkow­ice Górne o godz. 8:22.

Po przy­wróce­niu prze­jezd­noś­ci pier­wszy kurs linii nr 2 w kierunku Wilkow­ic Górnych odjedzie z przys­tanku Osiedle Koperni­ka o godz. 13:57.

Polecane posty