Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 25 listopada 2022 r.

Gmi­na Wilkow­ice w ślad za infor­ma­cją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojew­ódz­kich w Katow­icach infor­mu­je, że dniu 25 listopa­da 2022 r. (piątek) w godz. od godz. 9:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknię­cie DW942 (ul. Żywieck­iej) w miejs­cowoś­ci Wilkow­ice na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Stalową (pęt­la Mikus­zow­ice Krakowskie) do skrzyżowa­nia z ul. Wyz­wole­nia. W związku z powyższym w ww. przedziale cza­sowym wszys­tkie kursy linii nr 2 zosta­ją skró­cone do przys­tanku Mikus­zow­ice Krakowskie. 

Ostat­ni kurs linii nr 2 w kierunku Wilkow­ic Górnych odjedzie z przys­tanku Osiedle Koperni­ka o godz. 7:30, nato­mi­ast ostat­ni kurs linii nr 2 w kierunku Os. Koperni­ka odjedzie z przys­tanku Wilkow­ice Górne o godz. 8:22.

Po przy­wróce­niu prze­jezd­noś­ci pier­wszy kurs linii nr 2 w kierunku Wilkow­ic Górnych odjedzie z przys­tanku Osiedle Koperni­ka o godz. 19:35.

Zamknię­cie dro­gi spowodowane jest awar­ią kor­pusu nasy­pu dro­gowego remon­towanej DW942, który wyma­ga naty­ch­mi­as­towej naprawy z uwa­gi na zagroże­nie bez­pieczeńst­wa ruchu dro­gowego oraz możli­wość wys­tąpi­enia szkód materialnych.

Polecane posty