Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 25 listopada 2022 r.

Linia nr 2 w Wilkowicach.

Gmi­na Wilkow­ice w ślad za infor­ma­cją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojew­ódz­kich w Katow­icach infor­mu­je, że dniu 25 listopa­da 2022 r. (piątek) w godz. od godz. 9:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknię­cie DW942 (ul. Żywieck­iej) w miejs­cowoś­ci Wilkow­ice na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Stalową (pęt­la Mikus­zow­ice Krakowskie) do skrzyżowa­nia z ul. Wyz­wole­nia. W związku z powyższym w godz­i­nach od 9:00 do 19:00 wszys­tkie kursy linii nr 2 zosta­ją skró­cone do przys­tanku Mikus­zow­ice Krakowskie. 

Więcej >>>