Wyremontowana wiata na przystanku Katowicka Królewska

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej przeprowadz­ił remont kap­i­tal­ny kole­jnej wiaty przys­tankowej – Katow­ic­ka Królews­ka (150) kier. cen­trum. Kon­strukc­ja wiaty została oczyszc­zona z odpada­jącej far­by i w całoś­ci odmalowana. Na nowe wymienione zostały drew­ni­ane siedziska oraz poszy­cia dachowe. Trady­cyjnie już, dłu­gość siedziska została dos­tosowana do potrzeb pasażerów porusza­ją­cych się na wózkach inwalidz­kich oraz pasażerów podróżu­ją­cych z mały­mi dzieć­mi w wózkach (brak siedziska w III mod­ule wiaty).

Polecane posty