Zmiana godzin odjazdów linii nr 57

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 21 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) na wniosek Gminy Wilkow­ice wprowad­zone zosta­ją zmi­any godzin odjazdów linii nr 57.

W dni robocze:

  • kurs z przys­tanku Bystra Leśniczówka o godz. 5:27 zosta­je przyspies­zony na godz. 5:22;
  • kurs z przys­tanku Filarowa Zespół Szkół o godz. 22:16 zosta­je opóźniony na godz. 22:24.

W sobo­ty, niedziele i święta:

  • kursy z przys­tanku Bystra Leśniczówka o godz. 5:55 i 7:05 zosta­ją przyspies­zone na godz. 5:50 i 6:50;
  • kurs z przys­tanku Warsza­wska Dworzec o godz. 6:30 zosta­je przyspies­zony na godz. 6:25.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl

Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 21 listopada.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 21 listopa­da br.:

Linia nr 57 – kierunek: Filarowa Zespół Szkół (Warsza­wska Dworzec)

Linia nr 57 – kierunek: Bystra Leśniczówka

Linia nr 57 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 57
Linia nr 57

Polecane posty