Wygodny zakup biletów okresowych poprzez e‑sklep MZK

14 listopa­da 2022 r. Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. uru­chomił nowy kanał dys­try­bucji biletów okre­sowych Komu­nikacji Miejskiej w Biel­sku-Białej, tj. e‑sklep MZK dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej pod adresem bilety.mzk.bielsko.pl

W e‑sklepie MZK możli­wy jest zakup biletów okre­sowych: 7‑dniowych, 30-dniowych i miesięcznych. Dostęp­ność biletów 30-dniowych w e‑sklepie oznacza, że pasażer wybier­a­jąc datę z kalen­darza ma możli­wość indy­wid­u­al­nego wybra­nia okre­su ważnoś­ci tego biletu.

Nowy kanał dys­try­bucji jest jed­nym z ele­men­tów innowa­cyjnego pro­jek­tu pn. „Dostawa i wdroże­nie sys­te­mu poboru opłat (SPO) za prze­jazdy wraz z dostawą i mon­tażem kasown­ików mobil­nych do obsłu­gi transakcji przy uży­ciu zbliże­niowych płat­noś­ci mobil­nych za pomocą kar­ty EMV” real­i­zowanego przez fir­mę Mera Sys­te­my Sp. z o.o. od 12 lip­ca 2022 r.

E‑sklep MZK to pier­wszy z nowoczes­nych pro­duk­tów pro­jek­tu posz­erza­jącego ofer­tę Prze­woźni­ka i popraw­ia­jącego jakość ofer­owanych usług, który został odd­any do użytku pasażerów Komu­nikacji Miejskiej w Biel­sku-Białej. Kole­jny etap inwest­y­cji zakończy się w pier­wszym kwartale 2023 r., kiedy to na pokładzie auto­busów MZK będzie moż­na zakupić bile­ty elek­tron­iczne w kasown­ikach mobil­nych. E‑sklep to przede wszys­tkim wygo­da, dostęp­ność i bez­pieczeńst­wo. Zakupu bile­tu moż­na dokon­ać z dowol­nego urządzenia z dostępem do Inter­ne­tu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygod­niu. Sys­tem jest w pełni bez­pieczny i cer­ty­fikowany a jego eko­log­iczny aspekt również pozy­ty­wnie wpły­wa na wartość e‑sklepu. Bile­ty dostęp­ne w e‑sklepie co do zasady są elek­tron­iczne i mogą być zapisane w tele­fonie w formie kodu QR lub przyp­isane do kar­ty płat­niczej pasażera w formie tokenu – pod­kreśla Hubert Maślan­ka Prezes Zarzą­du MZK w Biel­sku-Białej Sp. z o.o.

Polecane posty