Komunikat w sprawie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym
„Hotel Prezydent” kier. Mikuszowice

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że na przys­tanku auto­bu­sowym „Hotel Prezy­dent” kier. Mikus­zow­ice trwa mon­taż tym­cza­sowej wiaty przys­tankowej w alter­naty­wnej lokaliza­cji. Kon­strukc­ja 3‑modułowej wiaty w kolorze grafi­towym wyposażona zostanie w siedziska o dłu­goś­ci 2/3 dłu­goś­ci wiaty, dzię­ki czemu jeden mod­uł wiaty przys­tankowej – pozbaw­iony siedziska będzie dedykowany dla osób porusza­ją­cych się na wózku inwalidzkim lub osobom podróżu­ją­cym z dzieć­mi w wózkach, a także umożli­wia swo­bodne odczy­tanie rozkładów jazdy i infor­ma­cji pasażer­skiej zamon­towanej w gablocie rozkład­owej. Z uwa­gi na ograniczenia terenowe dzi­ał­ki gmin­nej – wia­ta przys­tankowa zostanie posad­owiona bok­iem do osi jezdni.

Przy­pom­ni­jmy, że obszar pomiędzy kamieni­ca­mi przy ul. 3 Maja stanow­ią­cy dzi­ałkę nr 41 obręb Dolne Przed­mieś­cie 56 jest włas­noś­cią pry­wat­ną. Na przed­miotowej nieru­chomoś­ci posad­owiona była wia­ta przys­tankowa stanow­ią­ca włas­ność Fun­dacji Roz­wo­ju Mias­ta Biel­s­ka-Białej, która z uwa­gi na blisko 20-let­ni okres eksploat­acji oraz zły stan tech­niczny – na pod­staw­ie decyzji Powia­towego Inspek­to­ra Nad­zoru Budowlanego dla Mias­ta Biel­s­ka-Białej – musi­ała zostać zde­mon­towana z uwa­gi na ryzyko zagroże­nie dla zdrowia lub życia oczeku­ją­cych pasażerów.

Nieza­leżnie od powyższego Urząd Miejs­ki w Biel­sku-Białej prowadzi dal­sze dzi­ała­nia mające na celu posad­owie­nie na przed­miotowym przys­tanku auto­bu­sowym dwóch dedykowanych wiat przys­tankowych w docelowej lokaliza­cji – o wyglądzie i stan­dard­zie ana­log­icznym, jak wiaty na przys­tanku po prze­ci­wnej stron­ie ulicy.

Polecane posty