Nowy system identyfikacji wizualnej na autobusach

Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. o.o. sukcesy­wnie wprowadza na auto­busach nowy sys­tem iden­ty­fikacji wiz­ual­nej pojazdów komu­nikacji miejskiej. Wdrażany pro­jekt oznakowa­nia flo­ty auto­bu­sowej ma na celu wprowadze­nie jed­no­litego oznakowa­nia pojazdów MZK oraz poprawę este­ty­ki, a także ułatwie­nie iden­ty­fikacji pojazdów przez pasażerów korzys­ta­ją­cych z aplikacji mobil­nych (konieczność wpisa­nia numeru taborowego przed wejś­ciem do pojaz­du w trak­cie pro­ce­su zakupu bile­tu mobil­nego) a także dla pasażerów ze szczegól­ny­mi potrzebami.

Zakres wprowadzanych zmian:

  • nowy — czytel­niejszy wzór numerów taborowych (biała kolorysty­ka na czarnym/czerwonym tle lub czarna kolorysty­ka na żółtym/białym tle); 
  • dodatkowe lokaliza­c­je numerów taborowych na bocznych ścianach pojazdów (nad lin­ią okien) w przed­niej i tyl­nej częś­ci autobusów;
  • nowe pik­togramy wóz­ka inwalidzkiego oraz wóz­ka dziecięcego umieszc­zone na środ­kowych drzwiach pojaz­du, wskazu­jące wejś­cie do pojaz­du wyposażone w dedykowaną ram­pę oraz wyz­nac­zoną przestrzeń na wózek w bezpośred­nim sąsiedztwie drzwi;
  • logo Orga­ni­za­to­ra (Komu­nikac­ja Miejs­ka w Biel­sku-Białej) oraz Oper­a­to­ra (MZK).

Polecane posty