Nowe i wyremontowane przystanki autobusowe

Miejs­ki Zarząd Dróg w Biel­sku-Białej zakończył dwie ważne inwest­y­c­je dro­gowe. Prze­bu­dowany został górny odcinek Al. Armii Kra­jowej od ron­da Gen­er­ała Augus­ta Emi­la Fiel­dor­fa “Nila” w kierunku dol­nej stacji kolei lin­iowej Szyn­dziel­nia. W ramach prac dro­gowych prze­bu­dowane zostały przys­tan­ki Armii Kra­jowej Kar­bowa oraz pęt­la koń­cowa Szyn­dziel­nia, która została podzielona na dwa odd­zielne stanowiska: nowy przys­tanek dla pasażerów wysi­ada­ją­cych przy wjeździe na pętlę auto­bu­sową oraz prze­bu­dowany przys­tanek dla pasażerów wsi­ada­ją­cych zlokali­zowany w bezpośred­nim sąsiedztwie wiaty przystankowej. 

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej przeprowadz­ił remon­ty kap­i­talne wiat przys­tankowych zlokali­zowanych na prze­bu­dowywanym ciągu dro­gowym. Wyre­mon­towana została murowana wia­ta na przys­tanku koń­cowym Szyn­dziel­nia. Kon­strukc­ja wiaty została w całoś­ci odmalowana oraz wymienione zostały siedziska. We wnętrzu wiaty zain­stalowano nową gablotę do prezen­towa­nia rozkładu jazdy i infor­ma­cji pasażer­skiej. Kolorysty­ka ścian wiaty naw­iązu­je do bliź­ni­aczych wiat przys­tankowych wyre­mon­towanych w ub. lat­ach na przys­tankach Osiedle Koperni­ka oraz Krzemion­ki Witosa. Remon­towi pod­dano również wiatę na przys­tanku Armii Kra­jowej Kar­bowa. Kon­strukc­ja wiaty została oczyszc­zona z odpada­jącej far­by i w całoś­ci odmalowana. Na nowe wymienione zostały drew­ni­ane siedziska oraz poszy­cia dachowe. Zain­stalowana także gablotę rozkład­ową. Trady­cyjnie już, dłu­gość siedziska została dos­tosowana do potrzeb pasażerów porusza­ją­cych się na wózkach inwalidz­kich oraz pasażerów podróżu­ją­cych z mały­mi dzieć­mi w wózkach (brak siedziska w jed­nym mod­ule wiaty).

Zakońc­zone zostały również prace na wylo­towym odcinku uli­cy Warsza­wskiej w Biel­sku-Białej, gdzie za skrzyżowaniem z ul. Okrężną wybu­dowany został nowy przys­tanek Warsza­wska Aluprof w kierunku Czechow­ic-Dziedz­ic. W najbliższych tygod­ni­ach przys­tanek zostanie doposażony jeszcze w nową wiatę przys­tankową. W bezpośred­nim sąsiedztwie przys­tanku — w obrę­bie skrzyżowa­nia utwor­zone zostało nowe prze­jś­cie dla pieszych. 

W ramach przed­miotowych inwest­y­cji wybu­dowane zostały nowe per­ony przys­tankowe, na których zas­tosowano tzw. krawężni­ki per­onowe. Ich ksz­tałt pozwala na bezpośred­ni pod­jazd auto­busu do per­onu przys­tankowego, a także zapo­b­ie­ga niszcze­niu opon w przy­pad­ku najecha­nia na krawężnik. Na górnej płaszczyźnie krawężników zas­tosowano ryflowaną powierzch­nię anty­pośl­iz­gową, która znacznie popraw­ia bez­pieczeńst­wo w trak­cie wsi­ada­nia i wysi­ada­nia z auto­busów, szczegól­nie dla osób starszych i pasażerów ze szczegól­ny­mi potrze­ba­mi. Dodatkowo wzdłuż krawędzi per­onów zamon­towana została anty­pośl­iz­gowa kost­ka inte­gra­cyj­na z wypustka­mi ułatwia­ją­ca osobom niewidomym bez­pieczne oczeki­wanie i poruszanie się po per­onie przystankowym.

Polecane posty