Optymalizacja sieci komunikacyjnej – zmiany od 14 listopada 2022 r.

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 14 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) wprowad­zony zosta­je kole­jny etap zmi­an opty­mal­iza­cyjnych na sieci komu­nika­cyjnej w Bielsku-Białej.

Wprowad­zone zosta­ją zmi­any w trasach prze­jaz­du linii nr 32 i 50 — auto­busy nie będą obsługi­wały przys­tanków Warsza­wska FIAT oraz Warsza­wska CH. W zami­an uru­chomiony zosta­je nowy przys­tanek Warsza­wska Aluprof kier. Czechow­ice-Dziedz­ice. Przys­tanek Warsza­wska FIAT w dal­szym ciągu będzie obsługi­wany przez lin­ie nr: 8, 11, 13, 13W, 16, 22 oraz N2.

Nowe trasy przejazdu linii nr 32 i 50
Nowe trasy prze­jaz­du linii nr 32 i 50

Nowy przys­tanek Warsza­wska Aluprof kier. Czechowice-Dziedzice:

458 - Warszawska Aluprof

W związku z powyższym wprowad­zony zosta­je nowy rozkład jazdy linii nr 32. Nie ule­ga­ją zmi­an­ie godziny odjazdów linii nr 50 z przys­tanków początkowych Osiedle Karpack­ie oraz Czechow­ice-Dziedz­ice Sile­sia — nato­mi­ast przyspies­zone zosta­ją godziny odjazdów od przys­tanku Warsza­wska Maza­ń­cow­ic­ka w kierunku Czechow­ic-Dziedz­ic oraz od Warsza­wska Aluprof w kierunku cen­trum miasta.

Jed­nocześnie od 14 listopa­da 2022 r. wprowad­zona zosta­je zmi­ana trasy prze­jaz­du linii X - auto­busy PKM Czechow­ice-Dziedz­ice Sp. z o.o. nie będą obsługi­wały przys­tanku Warsza­wska CH — w zami­an obsługi­wany będzie nowy przys­tanek Warsza­wska Aluprof kier. Czechowice-Dziedzice.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 14 listopada.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 14 listopa­da br.:

Linia nr 32 – kierunek: Osiedle Karpackie

Linia nr 32 – kierunek: Hałc­nów Kościół

Linia nr 32 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 50 – kierunek: Osiedle Karpackie

Linia nr 50 – kierunek: Czechow­ice-Dziedz­ice Silesia

Linia nr 50 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Polecane posty