Dodatkowe kursy do zakładu Proseat w dniu 11 listopada br.

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w dniu 11 listopa­da br. uru­chomione zosta­ją dodatkowe kursy:
– linii P1 z przys­tanku Szk­lana Pros­eat o godz. 6:10;
– linii P2 z przys­tanku Szk­lana Pros­eat o godz. 6:10.

Jed­nocześnie zaw­ies­zona zosta­je real­iza­c­ja kursów linii P1 i P2 o godz. 6:10 w dniu 12 listopa­da br.

Linie P1 i P2
Lin­ie P1 i P2

Polecane posty