Przywrócenie kursowania linii nr 7 i 8 do Szyndzielni

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że po zakończe­niu inwest­y­cji dro­gowej, od 11 listopa­da 2022 r. (piątek) przy­wró­cone zosta­je kur­sowanie auto­busów linii nr 7 i 8 do pętli Szyndzielnia.

W dni robocze część kursów linii nr 7 będzie real­i­zowana do pętli Szyn­dziel­nia — pozostałe kursy będą real­i­zowane na skró­conej trasie do przys­tanku Kar­bowa Hala Sportowa. W sobo­ty, niedziele i świę­ta wszys­tkie kursy linii nr 7 będą real­i­zowane do przys­tanku Szyn­dziel­nia.

W dni robocze, sobo­ty, niedziele i świę­ta wszys­tkie kursy linii nr 8 będą real­i­zowane do przys­tanku Szyn­dziel­nia.

Pętle końcowe linii nr 7 od 11 listopada 2022 r.
Pętle koń­cowe linii nr 7 od 11 listopa­da 2022 r.

Nowa pęt­la auto­bu­sowa Szyn­dziel­nia zosta­je podzielona na dwa odd­zielne przystanki:

  • przys­tanek dla pasażerów wysi­ada­ją­cych przy wjeździe na pętlę autobusową;
  • przys­tanek dla pasażerów wsi­ada­ją­cych zlokali­zowany w bezpośred­nim sąsiedztwie wiaty przystankowej.

Jed­nocześnie lik­widacji ule­ga­ją przys­tan­ki tym­cza­sowe Kar­bowa Parking.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 11 listopada.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 11 listopa­da br.:

Linia nr 7 – kierunek: Wapi­eni­ca Dzwonkowa

Linia nr 7 – kierunek: Szyn­dziel­nia (Kar­bowa Hala Sportowa)

Linia nr 7 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 8 – kierunek: Warsza­wska Dworzec (Warsza­wska FIAT)

Linia nr 8 – kierunek: Szyndzielnia 

Linia nr 8 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Polecane posty