Optymalizacja sieci komunikacyjnej – zmiany od 7 listopada 2022 r.

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 7 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) wprowad­zony zosta­je kole­jny etap zmi­an opty­mal­iza­cyjnych na sieci komu­nika­cyjnej w Bielsku-Białej.

Wprowad­zone zosta­ją nowy rozkład jazdy oraz nowa trasa prze­jaz­du linii nr 16. Na odcinku Cieszyńs­ka Hulan­ka — Wapi­eni­ca Cen­trum auto­busy zosta­ją skierowane uli­ca­mi: Jesionową, Spółdziel­ców i Czesława Tańskiego, obsługu­jąc na trasie prze­jaz­du przys­tan­ki: Osiedle Koperni­ka, Osiedle Wojs­ka Pol­skiego, Tańskiego Skrzy­dlewskiego i Osiedle Pol­s­kich Skrzydeł.

Nie będą obsługi­wane przys­tan­ki Cieszyńs­ka Osiedle Wojs­ka Pol­skiego oraz Cieszyńs­ka Lotnisko.

Nowa trasa przejazdu linii nr 16
Nowa trasa prze­jaz­du linii nr 16

Na ul. Czesława Tańskiego, przed wjaz­dem na pętlę auto­bu­sową, wyz­nac­zony zosta­je nowy przys­tanek Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł w kierunku Wapi­eni­cy — jako przys­tanek przelo­towy dla linii nr 16 i N1, a koń­cowy dla linii nr 4, 15 i 34.

Nowy przystanek na ul. Tańskiego
Nowy przys­tanek na ul. Tańskiego

Od 7 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) wprowad­zony zosta­je nowy rozkład jazdy linii nr 6 w dni robocze, sobo­ty, niedziele i świę­ta zakłada­ją­cy stałe częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia w ciągu dnia oraz koor­dy­nację godzin odjazdów na wspól­nych odcinkach tras z lin­ią nr 1.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 7 listopada.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 7 listopa­da br.:

Linia nr 6 – kierunek: Osiedle Karpackie

Linia nr 6 – kierunek: Lip­nik Granica

Linia nr 6 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 16 – kierunek: Wapi­eni­ca Zapora

Linia nr 16 – kierunek: Warsza­wska Dworzec (Warsza­wska FIAT)

Linia nr 16 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Polecane posty