Kolejne cztery nowe wiaty przystankowe

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej zamon­tował kole­jne cztery nowe (stan­dar­d­owe, 3‑modułowe) wiaty przys­tankowe. Nowe kon­strukc­je w kolorze grafi­towym wyposażone są w siedziska o dłu­goś­ci 2/3 dłu­goś­ci wiaty, dzię­ki czemu jeden mod­uł wiaty przys­tankowej – pozbaw­iony siedziska jest dedykowany dla osób porusza­ją­cych się na wózku inwalidzkim lub osobom podróżu­ją­cym z dzieć­mi w wózkach, a także umożli­wia swo­bodne odczy­tanie rozkładów jazdy i infor­ma­cji pasażer­skiej zamon­towanej w gablocie rozkładowej.

Lokaliza­c­je nowych wiat:
– „Katow­ic­ka Maza­ń­cow­ic­ka” kier. cen­trum (154);
– „Maza­ń­cow­ic­ka Katow­ic­ka” kier. Czechow­ice-Dziedz­ice (220);
– „Wapi­eni­ca Gieł­da” kier. cen­trum (287);
– „Sarni Stok CH” kier. cen­trum (293) – lokaliza­c­ja doty­chczas pozbaw­iona wiaty.

Polecane posty