Optymalizacja sieci komunikacyjnej – zmiany od 7 listopada 2022 r.

Nowa trasa przejazdu linii nr 16

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 7 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) wprowad­zony zosta­je kole­jny etap zmi­an opty­mal­iza­cyjnych na sieci komu­nika­cyjnej w Biel­sku-Białej. Wprowad­zone zosta­ją nowe rozkłady jazdy linii nr 6 i 16 oraz nowa trasa prze­jaz­du linii nr 16.

Więcej >>>