Bezpieczne przystanki z separatorami

Na uli­cy Tuwima pomiędzy przys­tanka­mi auto­bu­sowy­mi Tuwima Osiedle Lang­iewicza zostały zain­stalowane dedykowane sep­a­ra­to­ry odd­ziela­jące pasy ruchu w prze­ci­wnym kierunku. Ich mon­taż ma na celu zapo­biec próbom wyprzedza­nia przed pob­liskim prze­jś­ciem dla pieszych oraz omi­ja­nia auto­busów zatrzy­mu­ją­cych się na przys­tankach, co real­nie wpłynie na uspoko­je­nie ruchu a przede wszys­tkim poprawi bez­pieczeńst­wo pasażerów korzys­ta­ją­cych z przys­tanków auto­bu­sowych, jak również pozostałych niechro­nionych użytkown­ików ruchu dro­gowego. Zas­tosowanie sep­a­ra­torów pomiędzy przys­tanka­mi jest pier­wszym takim rozwiązaniem w Biel­sku-Białej, nato­mi­ast od kilku z powodze­niem funkcjonu­je w innych mias­tach w Polsce np. w Warsza­w­ie — na przys­tankach auto­bu­sowych, gdzie ruch pojazdów komu­nikacji pub­licznej jest sto­sunkowo niewiel­ki i nie ist­nieje zasad­ność budowy zatok przystankowych. 

Polecane posty