Bezpieczne przystanki z separatorami

Separatory na przystanku Tuwima Os. Langiewicza

Na uli­cy Tuwima pomiędzy przys­tanka­mi auto­bu­sowy­mi Tuwima Osiedle Lang­iewicza zostały zain­stalowane dedykowane sep­a­ra­to­ry odd­ziela­jące pasy ruchu w prze­ci­wnym kierunku. Ich mon­taż ma na celu zapo­biec próbom wyprzedza­nia przed pob­liskim prze­jś­ciem dla pieszych oraz omi­ja­nia auto­busów zatrzy­mu­ją­cych się na przystankach.

Więcej >>>