Zmiany rozkładów jazdy linii nr 2, 24 i 57

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 2 listopa­da 2022 r. (śro­da) wprowad­zone zosta­ją nowe rozkłady jazdy linii nr 24 i 57 w dni robocze, sobo­ty, niedziele i świę­ta zakłada­jące stałe częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia w ciągu dnia oraz koor­dy­nację godzin odjazdów na wspól­nych odcinkach tras.

Pon­ad­to od 2 listopa­da 2022 r. (śro­da) w dni robocze kurs linii nr 2 real­i­zowany z przys­tanku Osiedle Koperni­ka o godz. 6:30 zosta­je wydłużony do przys­tanku Wilkow­ice Górne — nato­mi­ast kurs real­i­zowany z przys­tanku Mikus­zow­ice Krakowskie o godz. 7:25 rozpocznie bieg z przys­tanku Wilkow­ice Górne o godz. 7:17.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl

Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 2 listopada.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 2 listopa­da br.:

Linia nr 2 – kierunek: Wilkow­ice Górne (Mikus­zow­ice Krakowskie)

Linia nr 2 – kierunek: Osiedle Kopernika

Linia nr 2 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 24 – kierunek: Wapi­eni­ca Strażac­ka (Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB)

Linia nr 24 – kierunek: Mikus­zow­ice Śląskie

Linia nr 24 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 57 – kierunek: Filarowa Zespół Szkół (Warsza­wska Dworzec)

Linia nr 57 – kierunek: Bystra Leśniczówka

Linia nr 57 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 57
Linia nr 57

Polecane posty