Zawieszenie kursowania linii D w dniu 31 października 2022 r.

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że z uwa­gi na brak real­iza­cji zajęć real­i­zowanych w Szkole Pod­sta­wowej nr 28 im. gen. Józe­fa Kus­tro­n­ia w dniu 31 październi­ka 2022 r. (poniedzi­ałek) linia D nie kursuje.

Linia D

Polecane posty