Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

Sto­warzysze­nie Aglom­er­ac­ja Beskidz­ka wdrożyło dzi­ała­nia zmierza­jące do opra­cow­a­nia Planu Zrównoważonej Mobil­noś­ci dla obszaru obe­j­mu­jącego mias­to Biel­sko-Białą oraz powiaty: biel­s­ki, cieszyńs­ki i żywiec­ki. 25 październi­ka w Biel­sku-Białej odbędą się w tej spraw­ie kon­sul­tac­je społeczne.

Sto­warzysze­nie zaprasza mieszkańców do wzię­cia udzi­ału w pier­wszym etapie kon­sul­tacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobil­noś­ci Aglom­er­acji Beskidzkiej, który zaplanowano na dni od 24 do 27 październi­ka br. 

CZECHOWICE-DZIEDZICE 
24 październi­ka, godz. 16.00, pl. Jana Pawła II 1, Urząd Miejs­ki, sala 305

BIELSKO-BIAŁA 
25 październi­ka, godz. 16.00, pl. Ratus­zowy 1, Urząd Miejs­ki, sala sesyjna

ŻYWIEC 
26 październi­ka, godz.16.00, ul. Krasińskiego 13, Starost­wo Powia­towe w Żyw­cu, sala sesyjna

CIESZYN 
27 październi­ka, godz. 16.00, ul. Bobrec­ka 29 ‚Starost­wo Powia­towe w Cieszynie, sala sesyjna

Jest to kom­plek­sowy doku­ment ran­gi strate­gicznej, opra­cow­any i wdrażany przez władze miast i gmin oraz pod­mio­ty zaan­gażowane w real­iza­cję poli­ty­ki trans­portowej, ukierunk­owany przede wszys­tkim na zapewnie­nie dobrego dostępu do celów podróży i usług. W Planie, obok diag­nozy i określe­nia prob­lemów mobil­noś­ci wys­tępu­ją­cych na danym obszarze, muszą znaleźć się także adek­watne dzi­ała­nia i zachę­ta do ksz­tał­towa­nia wybranych zachowań komu­nika­cyjnych, jak również wskazanie narzędzi mon­i­toringu stanu mobilności.

Zatem Plan Zrównoważonej Mobil­noś­ci Aglom­er­acji Beskidzkiej 2040+ będzie nie tylko strate­gicznym opra­cow­aniem, lecz przede wszys­tkim uru­cho­mi szereg prak­ty­cznych dzi­ałań – wielo­let­nią poli­tykę w zakre­sie zrównoważonej mobil­noś­ci dla całego obszaru, która dzię­ki sys­tem­aty­czne­mu mon­i­toringowi będzie mody­fikowana zgod­nie z bieżą­cy­mi potrze­ba­mi i warunkami.

Plan będzie w sposób kom­plek­sowy uwzględ­ni­ać kwest­ie infra­struk­tu­ralne, orga­ni­za­cyjne i oper­a­cyjne, budu­jąc całoś­ciową logikę zmi­an – a nie tylko planu­jąc rozwój infra­struk­tu­ry. Dążyć będzie do obniża­nia negaty­wnego wpły­wu trans­portu na środowisko, kli­mat i mieszkańców, poprzez zwięk­szanie udzi­ału przy­jaznych środowisku środ­ków trans­portu (trans­port pub­liczny, row­er, komu­nikac­ja piesza, car­shar­ing, car­pool­ing) oraz zmniejszanie zapotrze­bowa­nia na indy­wid­u­al­ny trans­port samo­chodowy. Wszelkie pro­ponowane dzi­ała­nia będą oce­ni­ane przez pryz­mat ich wpły­wu na środowisko, kli­mat i mieszkańców, a także możli­woś­ci wzbudzenia dodatkowego ruchu dro­gowego. Plan wskaże pon­ad­to dzi­ała­nia mod­e­lowe, które przykład­owo mogą doty­czyć pro­mowa­nia ruchu rowerowego i pieszego w szkołach z jed­noczes­nym uwzględ­nie­niem poprawy bez­pieczeńst­wa w ich bezpośred­nim otoczeniu.

Jakie są zatem pod­sta­wowe cele Planu Zrównoważonej Mobilności?

 • zapewnie­nie wszys­tkim mieszkań­com obszaru Aglom­er­acji Beskidzkiej takich opcji trans­portowych, które umożli­wia­ją łatwy dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawa stanu bez­pieczeńst­wa, w szczegól­noś­ci pieszych i rowerzystów,
 • redukc­ja zanieczyszczenia powi­etrza i hała­su, emisji gazów cieplar­ni­anych oraz kon­sumpcji energii,
 • pro­mowanie zbiorowych i niskoemisyjnych form trans­portu osób i towarów,
 • pozy­ty­wny wpływ na atrak­cyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyś­cią dla mieszkańców i gospodarki.

Czyli krótko mówiąc: celem opra­cow­a­nia i wdroże­nia takiego planu jest ogranicze­nie indy­wid­u­al­nego ruchu samo­chodowego na rzecz podróży zbiorowych oraz bezemisyjnych na danym obszarze, a w tym przy­pad­ku na tere­nie Aglom­er­acji Beskidzkiej.

Korzyś­ci dla mieszkańców, jakie mogą wynikać z wdroże­nia Planu Zrównoważonej Mobil­noś­ci to w szczególności:

 • stworze­nie spójnej sieci infra­struk­tu­ry rowerowej (tras i ścieżek rowerowych), w kon­tekś­cie komu­nika­cyjnym, jak i turystycznym,
 • atrak­cyjniejsza i bardziej dostęp­na komu­nikac­ja zbiorowa,
 • wzrost bez­pieczeńst­wa w ruchu drogowym,
 • zmniejsze­nie natęże­nia ruchu samochodowego,
 • redukc­ja emisji spalin,
 • pow­stawanie nowych cen­trów prze­si­ad­kowych oraz park­ingów „parkuj i jedź”.

Prace nad tworze­niem Planu Zrównoważonej Mobil­noś­ci Aglom­er­acji Beskidzkiej 2040+ składa­ją się z kilku etapów. Jed­nym z nich, bard­zo istot­nym, są kon­sul­tac­je społeczne z mieszkań­ca­mi obszaru Aglom­er­acji Beskidzkiej. Celem takich spotkań będzie zebranie infor­ma­cji o oczeki­wa­ni­ach, potrze­bach czy prob­lemach w funkcjonowa­niu poszczegól­nych gmin w obszarach: trans­portu, zagospo­darowa­nia przestrzen­nego, środowiska, gospo­dar­ki, poli­ty­ki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa.

Mieszkańców zain­tere­sowanych udzi­ałem w kon­sul­tac­jach społecznych zaprasza­my do śledzenia aktu­al­noś­ci na stron­ie inter­ne­towej Sto­warzyszenia: www.aglomeracjabeskidzka.eu, gdzie będą pub­likowane infor­ma­c­je o ter­mi­nach spotkań.

Polecane posty