Kursowanie linii nr 7 w dniu Wszystkich Świętych – 1 listopada

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w dniu 1 listopa­da 2022 r. (wtorek) auto­busy linii nr 7 zosta­ją skró­cone do relacji Kamieni­ca – Wapi­eni­ca Dzwonkowa i będą kur­sować wg spec­jal­nego rozkładu jazdy.

W godz­i­nach od 8:00 do 20:00 uru­chomione zosta­ją auto­busy na pod­sta­wowej trasie prze­jaz­du linii nr 7 kur­su­jące w relacji Kamieni­ca – Wapi­eni­ca Dzwonkowa co 30 minut.

W godz­i­nach od 8:00 do 20:00 uru­chomione zosta­ją auto­busy na wariantowej trasie prze­jaz­du linii nr 7 kur­su­jące w relacji Kamieni­ca – Osiedle Koperni­ka przez ul. Grun­waldzką co 30 minut.

W kierunku Os. Koperni­ka kursy wariantowe od przys­tanku Pias­tows­ka Luber­tow­icza zosta­ją poprowad­zone ul. Listopad­ową, ul. Grun­waldzką, ul. Browarną, ul. Cieszyńską oraz ul. Jesionową.
W kierunku Kamieni­cy kursy wariantowe od przys­tanku Osiedle Koperni­ka zosta­ją poprowad­zone ul. Jesionową, ul. Cieszyńską, ul. Browarną, ul. Grun­waldzką, ul. Wyspiańskiego.

Na wariantowej trasie prze­jaz­du do/z Osied­la Koperni­ka nie będą obsługi­wane przys­tan­ki: Wyspi­ańskiego Starost­wo Powia­towe, Wyspi­ańskiego Szpi­tal Miejs­ki oraz Sobieskiego Wyspi­ańskiego. Dodatkowo obsługi­wane będą przys­tan­ki: Grun­waldz­ka Szpi­tal Miejs­ki oraz Osiedle Koperni­ka. Trasa prze­jaz­du auto­busów real­izu­ją­cych kursy pod­sta­wowe nie ule­ga zmianie.

Pon­ad­to w godz­i­nach od 9:30 do 17:00 uru­chomione zosta­ją dodatkowe auto­busy na skró­conej trasie prze­jaz­du linii nr 7 kur­su­jące w relacji Pias­tows­ka Dworzec Kamieni­ca Warsza­wska Dworzec co 15 minut.

W dni­ach 29–30 październi­ka oraz 1 listopa­da 2022 r. na lin­ie nr 7 dys­ponowany będzie tabor przegubowy o zwięk­szonej pojem­noś­ci (18-metrowy). W dniu 31 październi­ka 2022 r. część bry­gad linii nr 7 obsługi­wana będzie taborem przegubowym. 

W dni­ach od 29 październi­ka do 2 listopa­da 2022 r. uru­chomiony zosta­je dodatkowy przys­tanek w kierunku Kamieni­cy – Karpac­ka Cmen­tarz. W dni­ach 31 październi­ka oraz 2 listopa­da 2022 r. przys­tanek będzie obsługi­wany także przez lin­ię nr 18.

W dni­ach 29–30 październi­ka oraz 1 listopa­da 2022 r. na lin­ie nr 15, 23, 32 i 33 dys­ponowany będzie tabor o zwięk­szonej pojem­noś­ci (12-metrowy).

Rozkład jazdy linii nr 7 kier. Kamieni­ca – ważny w dniu 1 listopa­da 2022 r.

Rozkład jazdy linii nr 7 kier. Wapi­eni­ca Dzwonkowa / Osiedle Koperni­ka / Warsza­wska Dworzec – ważny w dniu 1 listopa­da 2022 r.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać lin­ię nr 7, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 1 listopa­da br.

Lokaliza­c­ja dodatkowego przys­tanku Karpac­ka Cmentarz:

Dodatkowy przystanek Kamienica Cmentarz
Dodatkowy przys­tanek Karpac­ka Cmentarz

Trasę prze­jaz­du kursów pod­sta­wowych oraz wariantowych linii nr 7 w dniu 1 listopa­da 2022 r. prezen­tu­je schemat:

Wszystkich Świętych 2022
Wszys­t­kich Świę­tych 2022

Polecane posty