Organizacja ruchu na pętli autobusowej przy ul. Filarowej

Pod koniec wrześ­nia br. wprowad­zona została orga­ni­za­c­ja ruchu na pętli auto­bu­sowej przy ul. Filarowej pole­ga­ją­ca na wprowadze­niu stre­fy ruchu oraz ruchu jed­nok­ierunk­owego na obszarze placu manewrowego. 

Wydzielona została przestrzeń niezbęd­na do obsłu­gi pasażerów — przys­tanek dla pasażerów wysi­ada­ją­cych (wraz z miejscem pos­to­ju dla auto­busów oczeku­ją­cych na rozpoczę­cie kur­su a także auto­busów szkol­nych) oraz przys­tanek dla pasażerów wsi­ada­ją­cych (pod wiatą przys­tankową). Na północ­nej częś­ci placu wyz­nac­zone zostały miejs­ca parkingowe dedykowane dla intere­san­tów MOPS, Zespołu Szkół oraz pob­liskiej przy­chod­ni zdrowia. 

Wprowadze­nie orga­ni­za­cji ruchu było niezbędne celem uporząd­kowa­nia parkowa­nia na pętli auto­bu­sowej, która noto­rycznie była blokowana przez zaparkowane samo­chody uniemożli­wia­jąc prze­jazd auto­busów i obsługę pasażerów.

Polecane posty