Cztery nowe wiaty przystankowe, kolejne w październiku i listopadzie

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej zamon­tował cztery nowe (stan­dar­d­owe, 3‑modułowe) wiaty przys­tankowe, które zastąpiły wyek­sploa­towane, 20-let­nie kon­strukc­je. Lokaliza­c­je nowych wiat:
– “Armii Kra­jowej Młodzieżowa” kier. cen­trum (20);
– “Armii Kra­jowej Zieleń Miejs­ka” kier. cen­trum (28);
– “Bystrza­ńs­ka Wil­lowa” kier. Bystra (54);
– “Karpac­ka Mostek” kier. cen­trum (142).

Nowe kon­strukc­je w kolorze grafi­towym wyposażone są w siedziska o dłu­goś­ci 2/3 dłu­goś­ci wiaty, dzię­ki czemu jeden mod­uł wiaty przys­tankowej – pozbaw­iony siedziska jest dedykowany dla osób porusza­ją­cych się na wózku inwalidzkim lub osobom podróżu­ją­cym z dzieć­mi w wózkach, a także umożli­wia swo­bodne odczy­tanie rozkładów jazdy i infor­ma­cji pasażer­skiej zamon­towanej w gablocie rozkładowej.

Kole­jne nowe kon­strukc­je zostaną posad­owione na przys­tankach w październiku i listopadzie br. w lokaliza­c­jach:
– “Katow­ic­ka Maza­ń­cow­ic­ka” kier. cen­trum (154);
– “Komorow­ic­ka Czer­wona” kier. Komorow­ice (158);
– “Maza­ń­cow­ic­ka Katow­ic­ka” kier. Czechow­ice-Dziedz­ice (220);
– “Michałow­icza Czarnieck­iego” kier. cen­trum (223);
– “Wapi­eni­ca Gieł­da” kier. cen­trum (287);
– “Osiedle Wojs­ka Pol­skiego” kier. cen­trum (310);
– “Wyz­wole­nia Witosa” kier. Hałc­nów (370);
– “Sarni Stok CH” kier. cen­trum (293) — lokaliza­c­ja doty­chczas pozbaw­iona wiaty.

Polecane posty