Nowe kanały sprzedaży biletów — sklep internetowy oraz płatności kartą w każdym autobusie

Już pod koniec bieżącego roku pasażerowie komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej otrzy­ma­ją możli­wość zakupu biletów w dedykowanym Por­talu Pasażera, w ramach którego pow­stanie m.in. sklep inter­ne­towy umożli­wia­ją­cy zakup biletów okre­sowych (począwszy od 7‑dniowych) oraz mod­uł obsłu­gi wniosków i rekla­macji. Zaku­pi­one przez sklep inter­ne­towy bile­ty będą dostęp­ne w tele­fonach pasażerów w postaci kodu QR.

Kole­jną nowoś­cią, która zostanie wprowad­zona początkiem 2023 r. będzie nowoczes­ny sys­tem kasown­ików mobil­nych — łącznie 176 urządzeń zamon­towanych we wszys­t­kich auto­busach MZK (w auto­busach przegubowych po 2 szt. kasown­ików, w pozostałych pojaz­dach jeden kasown­ik). Kasown­i­ki będą umożli­wiały obsługę płat­noś­ci zbliże­niowych za pomocą kart płat­niczych — a cały pro­ces zakupu będzie opier­ał się poprzez mech­a­nizm tok­eniza­cji numeru kar­ty, bez koniecznoś­ci gen­erowa­nia dodatkowych kodów lub wydruku bile­tu w formie papierowej. Po doko­na­niu transakcji na ekranie kasown­i­ka pojawi się komu­nikat o pomyśl­nym przeprowadze­niu transakcji zakupu bile­tu. Pod­czas kon­troli biletów po przyłoże­niu kar­ty do czyt­ni­ka kon­trol­er­skiego wyświ­et­lona zostanie infor­ma­c­ja o ważnoś­ci biletu.

- Dzisi­aj czas to pieniądz, dlat­ego obsłu­ga tego sys­te­mu z punk­tu widzenia pasażera będzie pros­ta i szy­b­ka. Wystar­czy, że po wejś­ciu do pojaz­du wybierze­my liczbę i rodzaj biletów, które chce­my zakupić, a następ­nie przyłożymy do kasown­i­ka kartę, tele­fon bądź zegarek. Bilet ma for­mę wirtu­al­ną i jest przyp­isany do środ­ka płat­niczego, z którego korzys­tamy – tłu­maczył prezes zarzą­du MZK Hubert Maślanka.

- Zmi­ana, która została zapoc­zątkowana w biel­skiej komu­nikacji miejskiej, wpisu­je się w trend obser­wowany w całej Europie. To po pros­tu wygo­da. Nie trze­ba zas­tanaw­iać się, gdzie kupić bilet, bo to oczy­wiste, że może­my zro­bić to w internecie lub w danym środ­ku komu­nikacji. Liczymy się też z tym, że będziemy musieli wal­czyć z przyzwycza­je­ni­a­mi pasażerów, tłu­maczyć i wyjaś­ni­ać wszelkie wąt­pli­woś­ci. Ale jesteśmy na to gotowi – deklarował zastęp­ca prezy­den­ta Biel­s­ka-Białej Prze­mysław Kamiński.

Wprowadzane zmi­any to wyjś­cie naprze­ciw oczeki­wan­iom pasażerów. Na przestrzeni ostat­nich lat odno­towywany jest duży wzrost sprzedaży biletów za pomocą aplikacji mobil­nych. Z roku na rok rośnie również licz­ba transakcji bez­gotówkowych w bile­tomat­ach i punk­tach obsłu­gi pasażera. 

- To w pełni bez­pieczne rozwiązanie oparte na zaawan­sowanych tech­nolo­giach – mówił prezes firmy Mera Sys­te­my Adam Filu­tows­ki. — W wielu mias­tach dostar­cza­l­iśmy podob­ne sys­te­my, ale jeszcze nie spotkaliśmy się z sys­te­mem tak zaawan­sowanym, zarówno pod kątem bez­pieczeńst­wa i wyda­jnoś­ci, ale też funkcjon­al­noś­ci. Cieszymy się na tę współpracę – pod­kreślał prezes.

12 lip­ca 2022 r. pod­pisana została umowa z fir­mą Mera Sys­te­my Sp. z o.o. na stworze­nie i wdroże­nie sys­te­mu nowego kanału dys­try­bucji biletów. W ramach zamówienia dostar­c­zone zostanie również 25 czyt­ników kon­trol­er­s­kich, które przyspieszą pro­ces kon­troli biletów. Koszt inwest­y­cji to praw­ie 4 mln zł brutto.

Zdję­cia: Paweł Sowa/Wydział Pra­sowy UMBB

Polecane posty