Wakacyjne zmiany w kursowaniu autobusów

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 2 lip­ca 2022 r. (sob­o­ta) do 28 sierp­nia 2022 r. (niedziela) wprowad­zone zosta­ją nowe rozkłady jazdy obow­iązu­jące w sobo­ty, niedziele i świę­ta na lini­ach nr 1 oraz 8 celem zwięk­szenia częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia linii do terenów rekrea­cyjnych oraz pły­wal­ni „Start” w Cygańskim Lesie. Rozkłady jazdy linii zostały sko­or­dynowane na wspól­nych odcinkach tras pomiędzy przys­tanka­mi Hotel Prezy­dent — Armii Kra­jowej Szpi­tal Wojew­ódz­ki — 3 Maja Dworzec.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 2 lipca.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 2 lip­ca br.:

Linia nr 1 – kierunek: Cygańs­ki Las

Linia nr 1 – kierunek: Os. Beskidzkie

Linia nr 1 — pozostałe przystanki

Linia nr 8 – kierunek: Kar­bowa Hala Sportowa

Linia nr 8 – kierunek: Warsza­wska Dworzec

Linia nr 8 — pozostałe przystanki

Dodatkowo przy­pom­i­namy o obow­iązu­ją­cych w dni robocze waka­cyjne ograniczeni­ach w kur­sowa­niu auto­busów na lini­ach nr 612, 24, 2728, 3135L, 5657 oraz zaw­iesze­niu kur­sowa­nia linii D (od 27 czer­w­ca 2022 r.). Infor­ma­c­je o godz­i­nach odjazdów są zamieszc­zone w obow­iązu­ją­cych rozkładach jazdy na przys­tankach, w zakład­ce Rozkład jazdy do wydruku w tabeli „Dni robocze waka­cyjne” oraz w aplikacji OnTime (wybór daty z kalen­darza: od 1 lipca).

Linie autobusowe do terenów rekreacyjnych 2022
Lin­ie auto­bu­sowe do terenów rekrea­cyjnych 2022

Polecane posty