Dodatkowe kursy linii nr 16 w weekendy

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w okre­sie od 4 czer­w­ca do 25 wrześ­nia 2022 r. uru­chomione zosta­ją dodatkowe kursy linii nr 16 w sobo­ty, niedziele i świę­ta na skró­conej trasie prze­jaz­du pomiędzy przys­tanka­mi Wapi­eni­ca Zapo­ra — Lot­nisko. Rozkład jazdy dodatkowych kursów został sko­or­dynowany prze­si­ad­kowo w obu kierunk­ach na przys­tankach Wapi­eni­ca Cen­trum z lini­a­mi nr 7, 10 i 20 zapew­ni­a­jąc dojazd do terenów rekrea­cyjnych “Doliny Wapienicy”.

W porów­na­niu do wprowad­zonego w ub. roku pilotażu wydłużona została trasa prze­jaz­du dodatkowych kursów do pętli Lot­nisko. Dzię­ki wprowad­zonym zmi­anom uleg­nie polep­sze­niu połącze­nie do terenów rekrea­cyjnych (w szczegól­noś­ci Osied­la Pol­s­kich Skrzydeł). 

Dla zmo­to­ry­zowanych turys­tów zapro­ponowana została możli­wość pozostaw­ienia samo­chodu na dwóch parkingach zlokali­zowanych wzdłuż trasy prze­jaz­du linii:
- przy ul. Jaworza­ńskiej (obok Szkoły Pod­sta­wowej nr 32) — prze­si­ad­ka do auto­busu linii nr 16 na przys­tanku Wapi­eni­ca Cen­trum;
- przy ul. Jaworza­ńskiej (obok Sta­dionu lekkoatle­ty­cznego “Sprint”) — prze­si­ad­ka do auto­busu linii nr 16 na przys­tanku Wapi­eni­ca Stadion.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 4 czerwca.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 4 czer­w­ca br.:

Linia nr 16 – kierunek: Wapi­eni­ca Zapora

Linia nr 16 – kierunek: Warsza­wska Dworzec (Fiat) / Lot­nisko (pęt­la)

Linia nr 16 — pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Dodatkowe kursy linii nr 16 w weekendy
Dodatkowe kursy linii nr 16 w weekendy

Polecane posty