Testy autobusu hybrydowego Solaris Urbino 12 IV hybrid [Aktualizacja]

Szanowni Pasażerowie, infor­mu­je­my że Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. w dni­ach od 2 do 16 mar­ca 2022 r. będzie prowadz­ił testy auto­busu hybry­dowego Solaris Urbino 12 IV na lini­ach komu­nika­cyjnych nr 1, 15 oraz 22. Z uwa­gi na fakt, że auto­bus testowy nie jest wyposażony w urządzenia niezbędne do obsłu­gi sys­te­mu ITS – nie będzie prezen­towana pozy­c­ja pojaz­du oraz godziny odjazdów auto­busu w cza­sie rzeczy­wistym w sys­temie dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej w aplikacji ITSBB, na stron­ie rozklady.bielsko.pl oraz na tabli­cach dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej zlokali­zowanych na przys­tankach autobusowych.

Szczegółowy har­mono­gram testów:
02.03.2022 r. – linia nr 15;
03.03.2022 r. – linia nr 1;
04.03.2022 r. – linia nr 15;
05.03.2022 r. – linia nr 15;
06.03.2022 r. – linia nr 22;
07.03.2022 r. – linia nr 1;
08.03.2022 r. – linia nr 1;
09.03.2022 r. – linia nr 22;
10.03.2022 r. – linia nr 15;
11.03.2022 r. – linia nr 15;
12.03.2022 r. – linia nr 22;
13.03.2022 r. – linia nr 15;
14.03.2022 r. – linia nr 1;
15.03.2022 r. – linia nr 15;
16.03.2022 r. – linia nr 1.

Testowany auto­bus wyposażony jest w szere­gowy sys­tem HybriDrive, w którym pod­czas hamowa­nia odzyski­wana jest ener­gia kine­ty­cz­na, po czym zamieni­ana i gro­mad­zona jest w postaci energii elek­trycznej w mag­a­zynie energii, umieszc­zonym na dachu auto­busu. Pojazd wyposażony jest w baterie o łącznej pojem­noś­ci 11,6 kWh. Eko­log­iczny, w częś­ci elek­tryczny napęd wpły­wa na obniże­nie zuży­cia pali­wa i poziomu emisji szkodli­wych sub­stancji do atmos­fery. Dzię­ki zas­tosowanym rozwiązan­iom hybry­dowy Solaris funkcjon­al­noś­cią upod­ab­nia się do auto­busu elek­trycznego i według przeprowad­zonych testów jest w stanie zaoszczędz­ić do 20% pali­wa potrzeb­ne­go w ana­log­icznym pojeździe z kon­wencjon­al­nym napę­dem. Cicha pra­ca pojaz­du pozwala również w znaczny sposób zmniejszyć poziom hała­su. Sposób rozlokowa­nia ele­men­tów sys­te­mu hybry­dowego – w wieży sil­ni­ka oraz na dachu pojaz­du – nie wpły­wa na ogranicze­nie licz­by miejsc pasażer­s­kich w pojeździe.


Polecane posty