Przywrócenie podstawowych tras przejazdu linii nr 7, 10, 16, 20, P1 oraz N1

Infor­mu­je­my, że w związku z przy­wróce­niem prze­jezd­noś­ci na ul. Cieszyńskiej na odcinku od ron­da im. Czesława Nieme­na do ul. Czesława Tańskiego/Wapienickiej, od 11 czer­w­ca 2021 r. (piątek) przy­wró­cone zosta­ją pod­sta­wowe trasy prze­jaz­du linii nr 7, 10, 16, 20, P1 oraz N1.

Na pod­sta­wowej trasie prze­jaz­du obsługi­wane będą przys­tan­ki Cieszyńs­ka Osiedle Wojs­ka Pol­skiego oraz Cieszyńs­ka Lot­nisko.

Auto­busy ww. linii nie będą obsługi­wały przys­tanków zlokali­zowanych na doty­chcza­sowej trasie objaz­du, tj.: Sta­wowa, Osiedle Wojs­ka Pol­skiego, Tańskiego Skrzy­dlewskiego oraz Osiedle Pol­s­kich Skrzydeł.

W związku z powyższym wprowad­zone zosta­ją korek­ty w godz­i­nach odjazdów ww. linii z poszczegól­nych przystanków.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 11 czer­w­ca br.:
Linia nr 7 – kierunek: Wapi­eni­ca Dzwonkowa
Linia nr 7 – kierunek: Szyn­dziel­nia
Linia nr 7 pozostałe przys­tan­ki na trasie prze­jaz­du
Linia nr 10 – kierunek: Wapi­eni­ca Strażacka/Giełda/Park Przemysłowy/Park Prze­mysłowy ABB
Linia nr 10 – kierunek: Mikus­zow­ice Śląskie
Linia nr 10 pozostałe przys­tan­ki na trasie prze­jaz­du
Linia nr 16 – kierunek: Wapi­eni­ca Zapo­ra
Linia nr 16 – kierunek: Warsza­wska Dworzec/Fiat
Linia nr 16 pozostałe przys­tan­ki na trasie prze­jaz­du
Linia nr 20 – kierunek: Wapi­eni­ca Strażacka/Park Prze­mysłowy
Linia nr 20 – kierunek: Osiedle Złote Łany
Linia nr 20 pozostałe przys­tan­ki na trasie prze­jaz­du
Linia P1 – kierunek: Wapi­eni­ca Strażac­ka
Linia P1 – kierunek: Szk­lana Pros­eat
Linia P1 pozostałe przys­tan­ki na trasie prze­jaz­du
Linia N1 – kierunek: Wapi­eni­ca Cen­trum
Linia N1 – kierunek: Zajezd­nia MZK
Linia N1 pozostałe przys­tan­ki na trasie przejazdu

Uwa­ga! Z uwa­gi na prowad­zone prace dro­gowe zmieniona zosta­je lokaliza­c­ja przys­tanków auto­bu­sowych Cieszyńs­ka Lot­niskoprzys­tanek w kierunku Wapi­eni­cy zlokali­zowany zosta­je na wysokoś­ci ul. Ikara, nato­mi­ast przys­tanek w kierunku cen­trum mias­ta zlokali­zowany zosta­je przed skrzyżowaniem z ul. Skrzy­dlewskiego. Obow­iązu­ją słup­ki przystankowe.

Polecane posty