Zwiększenie liczby przewożonych pasażerów w autobusach

Zgod­nie z rzą­dowy­mi wyty­czny­mi, od niedzieli, 6 czer­w­ca br. zwięk­szony zosta­je lim­it pasażerów w auto­busach komu­nikacji miejskiej, który będzie wynosić 75% licz­by wszys­t­kich miejsc siedzą­cych i stojących.

Pod­stawa praw­na: Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 4 czer­w­ca 2021 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii. (Dz.U. 2021, poz. 1013).

Zwiększenie liczby pasażerów w autobusach
Zwięk­sze­nie licz­by pasażerów w autobusach
Maksymalne napełnienia autobusów
Maksy­malne napełnienia autobusów

Polecane posty