Zwiększenie liczby przewożonych pasażerów w autobusach

Zgod­nie z rzą­dowy­mi wyty­czny­mi, od sobo­ty, 15 maja br. zwięk­szony zosta­je lim­it pasażerów w auto­busach komu­nikacji miejskiej, który będzie wynosić 50% licz­by wszys­t­kich miejsc siedzą­cych i sto­ją­cych z zas­trzeże­niem, że połowa miejsc siedzą­cych musi pozostać wolna.

Pod­stawa praw­na: Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 6 maja 2021 r. w spraw­ie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii (Dz.U. poz. 861).

ograniczenie info maj 2021
ogranicze­nie info maj 2021
Zwiększenie liczby przewożonych pasażerów w komunikacji miejskiej
Zwięk­sze­nie licz­by prze­wożonych pasażerów w komu­nikacji miejskiej

Polecane posty