Skrócenie czasu otwarcia Punktu Obsługi Pasażera w budynku Urzędu Miejskiego

Infor­mu­je­my, że w związku z utrzy­many­mi ograniczeni­a­mi w obsłudze peten­tów przez Urząd Miejs­ki w Biel­sku-Białej skró­cony zosta­je czas funkcjonowa­nia Punk­tu Obsłu­gi Pasażera (kasy bile­towej MZK) w budynku Urzę­du Miejskiego przy Placu Ratus­zowym 6 na przełomie kwietnia/maja. Punkt będzie czyn­ny wyłącznie w dni­ach: 27, 28, 29 i 30 kwiet­nia br. oraz 4 i 5 maja br. Godziny funkcjonowa­nia punk­tu nie ule­ga­ją zmi­an­ie – godziny otwar­cia punk­tu.

W celu uda­nia się do kasy bile­towej zna­j­du­jącej się w budynku Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej należy wskazać Strażnikowi Miejskiemu cel wiz­y­ty – dojś­cie do kasy bile­towej MZK.

Polecane posty