Modernizacja muru i ławek na przystanku Os. Złote Łany

Miejs­ki Zarząd Dróg w Biel­sku-Białej zakończył mod­ern­iza­cję murku zlokali­zowanego na przys­tanku auto­bu­sowym na Osied­lu Złote Łany. Z myślą o oczeku­ją­cych na auto­bus pasażer­ach na wyre­mon­towanej kon­strukcji zamon­towane zostały nowe siedziska.

Polecane posty