24 grudnia skrócone godziny otwarcia POP

Infor­mu­je­my, że w dniu 24 grud­nia br. skró­cone zosta­ją godziny otwar­cia Punk­tów Obsłu­gi Pasażera (Kas Bile­towych MZK). 

Punk­ty Obsłu­gi Pasażera przy ul. Suki­en­niczej 3 (obok Domu Hand­lowego Alexan­der), Kasa Głów­na przy ul. Długiej 50 (biurowiec MZK) oraz przy ul. Pias­towskiej (obok prze­jś­cia podziem­nego) będą czynne do godziny 12:00.

Punkt Obsłu­gi Pasażera w budynku Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej – Plac Ratus­zowy 6 będzie nieczynny. 

Polecane posty