Zmiany w taryfie biletowej od 1 stycznia 2021 r.

Szanowni Pasażerowie infor­mu­je­my, iż doty­chcza­sowe ceny biletów MZK były możli­we do utrzy­ma­nia na niezmienionym poziomie przez 8 ostat­nich lat (od 1 mar­ca 2013 r.). W związku z wyraźnym wzrostem kosztów funkcjonowa­nia trans­portu zborowego w ostat­nim okre­sie — od 1 sty­cz­nia 2021 r. wprowad­zone zosta­ją zmi­any w cen­niku biletów komu­nikacji miejskiej oraz w poszczegól­nych rodza­jach biletów. 

Z dniem 1 sty­cz­nia 2021 r. wyco­fane zosta­ją z dys­try­bucji następu­jące rodza­je biletów:

 • bilet trzymiesięczny (na określoną lin­ię oraz na wszys­tkie lin­ie);
 • bilet 7‑dniowy na określona lin­ię;
 • bilet miesięczny na określoną lin­ię;
 • bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie „na okazi­ciela”;
 • bilet spec­jal­ny – na określoną lin­ię;
 • soc­jal­ny bilet miesięczny i trzymiesięczny na wszys­tkie lin­ie (ważny w dni robocze i soboty).

Z dniem 1 sty­cz­nia 2021 r. zmi­an­ie ule­ga­ją ceny następu­ją­cych rodza­jów biletów:

 • bilet jed­no­ra­zowy: z 3,00 zł (N‑normalny), 1,50 zł (U‑ulgowy) na: 4,00 zł (N), 2,00 zł (U);
 • bilet jed­no­ra­zowy za przewóz bagażu, roweru, zwierzę­cia: z 3,00 zł na 4,00 zł (w dal­szym ciągu utrzy­mana zosta­je zasa­da, że zakup bile­tu nie obow­iązu­je pasażerów posi­ada­ją­cych bile­ty miesięczne, okre­sowe oraz specjalne);
 • bilet 60-min­u­towy: z 4,00 zł (N), 2,00 zł (U) na: 5,00 zł (N), 2,50 zł (U);
 • bilet jednod­niowy zastą­pi­ony zosta­je biletem 24-godzin­nym (tj. ważnym na całej sieci komu­nika­cyjnej przez 24 godziny od momen­tu ska­sowa­nia), a cena ule­ga zmi­an­ie z: 12,00 zł (N), 6,00 zł (U) na: 14,00 zł (N), 7,00 zł (U);
 • bilet 7‑dniowy na wszys­tkie lin­ie z: 34,00 zł (N), 17,00 zł (U) na: 40,00 zł (N), 20,00 zł (U);
 • bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie z: 100,00 zł (N), 50,00 zł (U) na: 110,00 zł (N), 55,00 zł (U);

Z dniem 1 sty­cz­nia 2021 r. wprowad­zony zosta­je nowy rodzaj biletu:

 • bilet 30-dniowy, który dostęp­ny będzie poprzez aplikac­je mobilne Sky­Cash oraz moBiLET.
  Bilet 30-dniowy w cenie 110,00 zł (N), 55,00 zł (U) –ważny będzie przez 30 dni od daty początku ważnoś­ci, określonej przez Pasażera. Bile­ty 30-dniowe będą dostęp­ne w aplikacji z maksy­mal­nie 14-dniowym okre­sem przed­sprzedaży. W przy­pad­ku, gdy pasażer jako datę początku obow­iązy­wa­nia bile­tu wskaże dzień zakupu, bilet będzie obow­iązy­wał od godziny zakupu do godz. 23:59 trzy­dzi­estego dnia od daty zakupu. W przy­pad­ku, gdy pasażer wskaże inną datę bilet będzie obow­iązy­wał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzy­dzi­estego dnia od daty początku obow­iązy­wa­nia biletu.

Bez zmi­an w zakre­sie cen biletów pozostają:

 • week­endowy bilet rodzin­ny „Rodz­i­na +”: (10,00 zł);
 • bilet spec­jal­ny – imi­en­ny bilet miesięczny na wszys­tkie lin­ie (ulgo­wy):(36,00 zł);
 • bilet spec­jal­ny – imi­en­ny bilet roczny (ważny od 1 sty­cz­nia do 31 grud­nia) na wszys­tkie lin­ie: (12,00 zł).

Zasady doty­czące zaku­pi­onych w 2020 r. biletów oraz ich wyko­rzys­ta­nia od 1 sty­cz­nia 2021 r.

 • niewyko­rzys­tane doty­chczas bile­ty jed­no­ra­zowe i cza­sowe od 1 sty­cz­nia 2021 r. będą ważne z biletem „dopła­ta” 1,00 zł lub 0,50 zł tj. pokry­wa­ją­cym różnicę pomiędzy doty­chcza­sową, a nową ceną bile­tu. Bile­ty „dopła­ta” będzie moż­na nabyć od 12 grud­nia br. w punk­tach obsłu­gi pasażera (kasy bile­towe MZK) oraz od 1 sty­cz­nia 2021 r. w bile­tomat­ach. Bile­ty „dopła­ta” będą dys­try­bułowane również w punk­tach hand­lowych prowadzą­cych sprzedaż biletów MZK;
 • wyco­fy­wane imi­enne bile­ty 7‑dniowe na jed­ną lin­ię zaku­pi­one w 2020 r. będą hon­orowane w sty­czniu 2021 r. w prze­jaz­dach na lin­ię, na którą zostały wyku­pi­one – do wygaśnię­cia okre­su ważnoś­ci wskazanego na bilecie;
 • imi­enne bile­ty 7‑dniowe na wszys­tkie lin­ie zaku­pi­one w 2020 r. będą hon­orowane w sty­czniu
  2021 r. – do wygaśnię­cia okre­su ważnoś­ci wskazanego na bilecie;
 • wyco­fy­wane bile­ty okre­sowe na jed­ną lin­ię – miesięczne oraz trzymiesięczne, zaku­pi­one w 2020 r. – od sty­cz­nia 2021 r. będą obow­iązy­wać wyłącznie na lin­ię, na którą zostały zaku­pi­one, bile­ty miesięczne – do koń­ca sty­cz­nia 2021 r., a bile­ty trzymiesięczne – do koń­ca mar­ca 2021 r.;
 • bile­ty trzymiesięczne na wszys­tkie lin­ie zaku­pi­one w 2020 r. będą hon­orowane w 2021 r. zgod­nie z okre­sem na nich wskazanym, nie dłużej niż do koń­ca mar­ca 2021 r.;
 • nie będzie możli­we dokony­wanie pro­lon­gaty (z uwa­gi na epi­demię koron­awirusa) biletów trzymiesięcznych zaku­pi­onych w 2020 r. na miesiące w 2021 r.;
 • ważność zachowu­ją wydane doty­chczas legi­t­y­mac­je MZK do biletów okre­sowych, bez wzglę­du na określony na niej rodzaj bile­tu (trzymiesięczny/miesięczny), a także zakres obow­iązy­wa­nia (na określoną linię/na wszys­tkie linie).

Uprawnienia do ulg i prze­jazdów bezpłat­nych – bez zmian:

Nie ule­ga­ją żad­nym zmi­anom uprawnienia do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgo­wych. Utrzy­mana zosta­je pre­rogaty­wa JUNIOR – SENIOR wprowad­zona od 1 sty­cz­nia 2020 r., jako uprawnie­nie do prze­jazdów bezpłat­nych dla:

 • dzieci od urodzenia do 30 wrześ­nia roku, w którym kończą 7 rok życia – na pod­staw­ie doku­men­tów rodz­iców (opiekunów) lub dziec­ka umożli­wia­ją­cych stwierdze­nie wieku dziecka;
 • osób, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na pod­staw­ie doku­men­tu tożsamoś­ci (ze zdję­ciem i datą urodzenia).

Opłaty dodatkowe (tzw. mandaty):

Zgod­nie z Uch­wałą Nr XXVII/686/2013 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 26 lutego 2013 r. – w związku ze wzrostem ceny bile­tu jed­no­ra­zowego nor­mal­nego (na 4 zł), z dniem 1 sty­cz­nia 2021 r. opła­ta dodatkowa – doty­czą­ca prze­jaz­du bez ważnego bile­tu, jak również doty­czą­ca prze­jaz­du bez ważnego doku­men­tu poświad­cza­jącego uprawnie­nie do bezpłat­nego lub ulgo­wego prze­jaz­du – ule­ga zwięk­sze­niu ze 150 zł do 200 zł (jako 50-krot­ność bile­tu jed­no­ra­zowego normalnego).

Cen­nik biletów obow­iązu­ją­cy od 1 sty­cz­nia 2021 r.:

Cennik biletów 2021
Cen­nik biletów 2021

Pod­stawa praw­na: Zarządze­nie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 16 listopa­da 2020 r. w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała oraz uprawnień do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgowych.

Opłaty dodatkowe obow­iązu­jące od 1 sty­cz­nia 2021 r.:

Opłaty dodatkowe 2021

Pod­stawa praw­na: Uch­wała Nr XXVII/686/2013 w spraw­ie sposobu usta­la­nia wysokoś­ci opłat dodatkowych oraz opłaty manip­u­la­cyjnej w prze­wozach środ­ka­mi lokalnego trans­portu zbiorowego

Polecane posty