Zmiany w taryfie biletowej od 1 stycznia 2021 r.

Szanowni Pasażerowie informujemy, iż dotychczasowe ceny biletów MZK były możliwe do utrzymania na niezmienionym poziomie przez 8 ostatnich lat (od 1 marca 2013 r.). W związku z wyraźnym wzrostem kosztów funkcjonowania transportu zborowego w ostatnim okresie – od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostają zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej oraz w poszczególnych rodzajach biletów.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wycofane zostają z dystrybucji następujące rodzaje biletów:

 • bilet trzymiesięczny (na określoną linię oraz na wszystkie linie);
 • bilet 7-dniowy na określona linię;
 • bilet miesięczny na określoną linię;
 • bilet miesięczny na wszystkie linie „na okaziciela”;
 • bilet specjalny – na określoną linię;
 • socjalny bilet miesięczny i trzymiesięczny na wszystkie linie (ważny w dni robocze i soboty).

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają ceny następujących rodzajów biletów:

 • bilet jednorazowy: z 3,00 zł (N-normalny), 1,50 zł (U-ulgowy) na: 4,00 zł (N), 2,00 zł (U);
 • bilet jednorazowy za przewóz bagażu, roweru, zwierzęcia: z 3,00 zł na 4,00 zł (w dalszym ciągu utrzymana zostaje zasada, że zakup biletu nie obowiązuje pasażerów posiadających bilety miesięczne, okresowe oraz specjalne);
 • bilet 60-minutowy: z 4,00 zł (N), 2,00 zł (U) na: 5,00 zł (N), 2,50 zł (U);
 • bilet jednodniowy zastąpiony zostaje biletem 24-godzinnym (tj. ważnym na całej sieci komunikacyjnej przez 24 godziny od momentu skasowania), a cena ulega zmianie z: 12,00 zł (N), 6,00 zł (U) na: 14,00 zł (N), 7,00 zł (U);
 • bilet 7-dniowy na wszystkie linie z: 34,00 zł (N), 17,00 zł (U) na: 40,00 zł (N), 20,00 zł (U);
 • bilet miesięczny na wszystkie linie z: 100,00 zł (N), 50,00 zł (U) na: 110,00 zł (N), 55,00 zł (U);

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzony zostaje nowy rodzaj biletu:

 • bilet 30-dniowy, który dostępny będzie poprzez aplikacje mobilne SkyCash oraz moBiLET.
  Bilet 30-dniowy w cenie 110,00 zł (N), 55,00 zł (U) –ważny będzie przez 30 dni od daty początku ważności, określonej przez Pasażera. Bilety 30-dniowe będą dostępne w aplikacji z maksymalnie 14-dniowym okresem przedsprzedaży. W przypadku, gdy pasażer jako datę początku obowiązywania biletu wskaże dzień zakupu, bilet będzie obowiązywał od godziny zakupu do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty zakupu. W przypadku, gdy pasażer wskaże inną datę bilet będzie obowiązywał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.

Bez zmian w zakresie cen biletów pozostają:

 • weekendowy bilet rodzinny „Rodzina +”: (10,00 zł);
 • bilet specjalny – imienny bilet miesięczny na wszystkie linie (ulgowy):(36,00 zł);
 • bilet specjalny – imienny bilet roczny (ważny od 1 stycznia do 31 grudnia) na wszystkie linie: (12,00 zł).

Zasady dotyczące zakupionych w 2020 r. biletów oraz ich wykorzystania od 1 stycznia 2021 r.

 • niewykorzystane dotychczas bilety jednorazowe i czasowe od 1 stycznia 2021 r. będą ważne z biletem „dopłata” 1,00 zł lub 0,50 zł tj. pokrywającym różnicę pomiędzy dotychczasową, a nową ceną biletu. Bilety „dopłata” będzie można nabyć od 12 grudnia br. w punktach obsługi pasażera (kasy biletowe MZK) oraz od 1 stycznia 2021 r. w biletomatach. Bilety „dopłata” będą dystrybułowane również w punktach handlowych prowadzących sprzedaż biletów MZK;
 • wycofywane imienne bilety 7-dniowe na jedną linię zakupione w 2020 r. będą honorowane w styczniu 2021 r. w przejazdach na linię, na którą zostały wykupione – do wygaśnięcia okresu ważności wskazanego na bilecie;
 • imienne bilety 7-dniowe na wszystkie linie zakupione w 2020 r. będą honorowane w styczniu
  2021 r. – do wygaśnięcia okresu ważności wskazanego na bilecie;
 • wycofywane bilety okresowe na jedną linię – miesięczne oraz trzymiesięczne, zakupione w 2020 r. – od stycznia 2021 r. będą obowiązywać wyłącznie na linię, na którą zostały zakupione, bilety miesięczne – do końca stycznia 2021 r., a bilety trzymiesięczne – do końca marca 2021 r.;
 • bilety trzymiesięczne na wszystkie linie zakupione w 2020 r. będą honorowane w 2021 r. zgodnie z okresem na nich wskazanym, nie dłużej niż do końca marca 2021 r.;
 • nie będzie możliwe dokonywanie prolongaty (z uwagi na epidemię koronawirusa) biletów trzymiesięcznych zakupionych w 2020 r. na miesiące w 2021 r.;
 • ważność zachowują wydane dotychczas legitymacje MZK do biletów okresowych, bez względu na określony na niej rodzaj biletu (trzymiesięczny/miesięczny), a także zakres obowiązywania (na określoną linię/na wszystkie linie).

Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych – bez zmian:

Nie ulegają żadnym zmianom uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Utrzymana zostaje prerogatywa JUNIOR – SENIOR wprowadzona od 1 stycznia 2020 r., jako uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla:

 • dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;
 • osób, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

Opłaty dodatkowe (tzw. mandaty):

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/686/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2013 r. – w związku ze wzrostem ceny biletu jednorazowego normalnego (na 4 zł), z dniem 1 stycznia 2021 r. opłata dodatkowa – dotycząca przejazdu bez ważnego biletu, jak również dotycząca przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – ulega zwiększeniu ze 150 zł do 200 zł (jako 50-krotność biletu jednorazowego normalnego).

Cennik biletów obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.:

Cennik biletów 2021
Cennik biletów 2021

Podstawa prawna: Zarządzenie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Opłaty dodatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.:

Opłaty dodatkowe 2021

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVII/686/2013 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego

Polecane posty