Ograniczenie liczby przewożonych pasażerów w autobusach

Infor­mu­je­my, że w związku z wchodzą­cy­mi w życie od dnia 17 październi­ka 2020 r. nowy­mi zasada­mi bez­pieczeńst­wa w obow­iązu­ją­cy­mi w całym kra­ju wprowad­zone zosta­ją ograniczenia w licz­bie prze­wożonych pasażerów pole­ga­jące na jed­noczes­nym prze­wozie w auto­bus­ie maksy­mal­nie tylu pasażerów ile wynosi 30% wszys­t­kich miejsc, przy jed­noczes­nym pozostaw­ie­niu w środ­ku trans­portu albo pojeździe co najm­niej 50% miejsc siedzą­cych niezajętych.

W przy­pad­ku przekroczenia dopuszczal­nej licz­by pasażerów kierow­ca ma pra­wo odmówić wejś­cia do pojaz­du kole­jnym pasażerom.

Mając na uwadze powyższe infor­mu­je­my, że w miarę posi­adanych możli­woś­ci taborowych do obsłu­gi najbardziej newral­gicznych kursów skierowane zosta­ją auto­busy przegubowe oraz uru­chomione zosta­ją dodatkowe kursy BIS.

Z uwa­gi na dynamikę zmi­an prosimy o zrozu­mie­nie i postępowanie zgod­nie z przepisa­mi obow­iązu­ją­cy­mi w stanie epidemii.

Przed­miotowe ograniczenia obow­iązu­ją od 17 październi­ka 2020 r. do odwoła­nia.

Pod­stawa praw­na: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 październi­ka 2020 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epidemii

Więcej o obow­iązu­ją­cych od 17 październi­ka obostrzeni­ach: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Polecane posty