Nowe wiaty przystankowe na ul. Krakowskiej

Dobiegły do koń­ca prace dro­gow­ców na ul. Krakowskiej w Biel­sku-Białej, które swoim zasięgiem objęły osiem przys­tanków auto­bu­sowych: Krakows­ka Sol­skiego (184 i 185), Krakows­ka Krzyżowa (180 i 181), Krakows­ka Lip­nik Górny (182 i 183) oraz Krakows­ka Kopiec (178 i 179).

Przys­tan­ki auto­bu­sowe zostały wybu­dowane zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi stan­dar­d­a­mi – zato­ka przys­tankowa została wyko­nana z betonu cemen­towego a obok krawężników zamon­towana została anty­pośl­iz­gowa kost­ka inte­gra­cyj­na z wypustka­mi ułatwia­ją­ca osobom niewidomym bez­pieczne oczeki­wanie na per­onie przystankowym.

Na przys­tankach pojaw­iły się także nowe 3‑modułowe wiaty wyposażone w siedzisko na dłu­goś­ci 2/3 dłu­goś­ci wiaty, dzię­ki czemu jeden mod­uł wiaty przys­tankowej – pozbaw­iony siedziska jest dedykowany dla osób porusza­ją­cych się na wózku inwalidzkim lub osobom podróżu­ją­cym z dzieć­mi w wózkach.

Polecane posty