Linie meczowe 501, 502, 503 w dniu 5 lipca 2020 r.

Infor­mu­je­my, że w dniu 5 lip­ca 2020 r. w związku z orga­ni­za­cją meczu piłkarskiego na Sta­dion­ie Miejskim w Biel­sku-Białej o mis­tr­zost­wo 1 ligi pomiędzy TS Podbeskidzie Biel­sko-Biała a Rado­mi­ak Radom uru­chomione zostaną trzy lin­ie auto­bu­sowe w relac­jach:
501 Osiedle Pol­s­kich Skrzy­deł – Żywiec­ka Sta­dion Miejs­ki;
502 Wapi­eni­ca Strażac­ka – Żywiec­ka Sta­dion Miejs­ki;
503 Wyz­wole­nia Witosa – Żywiec­ka Sta­dion Miejs­ki;
kur­su­jące przed rozpoczę­ciem meczu oraz po jego zakończe­niu zgod­nie z niżej przed­staw­ionym rozkła­dem jazdy.

UWAGA! Prze­jazd lini­a­mi nr 501, 502 oraz 503 odby­wa się na pod­staw­ie ważnego bile­tu MZK.

Po zakońc­zonym spotka­niu auto­busy linii 501, 502 oraz 503 zostaną pod­staw­ione na przys­tanek Żywiec­ka Stojałowskiego.

Aktu­al­ny schemat kur­sowa­nia linii 501, 502, 503:

Linie-meczowe-501-503
Linie-meczowe-501–503

Polecane posty