Raport z konsultacji społecznych projektu pn. “Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”

konsultacje społeczne raport
konsultacje społeczne raport

15 stycznia 2020 r. zakończyły się trwające ponad miesiąc konsultacje społeczne projektu pn. „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”, podczas których zebrane zostały łącznie 483 uwagi i wnioski od 194 wnioskodawców (przedsiębiorców, rad osiedli, mieszkańców oraz pasażerów MZK).

W przedstawionym projekcie pn. „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” zaproponowane zostały zmiany w układzie sieci komunikacyjnej (wydłużenia, skrócenia linii, likwidacja linii nierentownych, zmiana tras przejazdów oraz pętli końcowych), synchronizacja rozkładów jazdy w głównych rejonach transportowych miasta oraz na podstawowych ciągach komunikacyjnych oraz propozycje zmian wdrożeniowych w zakresie nowych standardów informacji pasażerskiej oraz rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, a także propozycje w zakresie przebudowy pętli i przystanków autobusowych oraz zmian w stosowanym aktualnie nazewnictwie przystanków komunikacyjnych.

Konsultacje społeczne projektu rozpoczęły się 6 grudnia 2019 r. i trwały do 15 stycznia 2020 r., jednakże aż do końca lutego br. kierowane były wnioski i uwagi, które pomimo zakończenia terminu konsultacji zostały rozpatrzone ORAZ uwzględnione w przedmiotowym Raporcie. Ponadto zorganizowane zostały trzy spotkania z mieszkańcami (w dniach 18 grudnia 2019 r., 8 stycznia 2020 r. oraz 15 stycznia 2020 r.) – prowadzone w formie dialogu, zebrania uwag oraz pomysłów, w których udział wzięło 18 osób. Na wniosek Rady Osiedla Karpackiego zostało zorganizowane dodatkowe spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 r. Ponadto udzielnych zostało 87 szczegółowych wyjaśnień i informacji telefonicznych dotyczących założeń projektu.

Informacje o projekcie optymalizacji oraz prowadzonych konsultacjach – zostały zamieszczone na stronie internetowej komunikacja.bielsko.pl w dedykowanej zakładce „optymalizacja”, jak również na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” oraz w licznych lokalnych mediach internetowych, a także w postaci ogłoszeń zamieszczonych na głównych przystankach komunikacyjnych.

Z dużą aprobatą mieszkańców przyjęte zostały przedstawione w projekcie koncepcje:   

  • przetrasowania linii nr 7 i 16 w Wapienicy (skierowanie autobusów linii nr 7 do pętli Wapienica Zapora oraz linii nr 16 do pętli Wapienica Dzwonkowa, przy jednoczesnym przetrasowaniu jednej z istniejących linii 20 lub 52 przez ul. Dzwonkową);           
  • wydłużenie linii 17, 31, 56 do przystanku Warszawska Dworzec (znaczne zwiększenie możliwości przesiadkowych na głównym węźle komunikacyjnym);
  • połączenia linii nr 26 i 27 w linię okrężną łączącą ze sobą dwa osiedla: Białą Krakowską oraz Lipnik.

Znaczna część otrzymanych wniosków dotyczyła uruchomienia nowych – bezpośrednich połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi rejonami transportowymi miasta oraz uruchomienia dodatkowych kursów na istniejących liniach komunikacyjnych.

Napłynęły również liczne uwagi i wnioski w zakresie uruchomienia dodatkowych kursów w godzinach wieczornych, kursów linii nocnych, uelastycznienia obowiązującej taryfy biletowej oraz wprowadzenia nowych kanałów płatności, a także liczne propozycje w zakresie zmiany nazewnictwa przystanków autobusowych. Wszystkie te propozycje będą w dalszym ciągu analizowane i w miarę możliwości sukcesywnie wdrażane.

Jednakże z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe Gminy Bielsko-Biała, jak również trudności kadrowe na rynku pracy w grupie zawodowej kierowców autobusów – cześć z wniesionych postulatów nie może zostać zrealizowana na chwilę obecną.

Natomiast wątpliwości ze strony mieszkańców były kierowane wobec przedstawionego projektu likwidacji linii nr 28 (w zamian za którą planowano uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 30 w relacji Osiedle Karpackie – Warszawska Dworzec oraz zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 15 w obrębie Osiedla Wojska Polskiego). Problematyka likwidacji przedmiotowej linii niejednokrotnie pojawiała się w otrzymywanej korespondencji oraz często była głównym tematem w trakcie prowadzonych rozmów konsultacyjnych z mieszkańcami. Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz po przeprowadzeniu gruntownej analizy zasadności utrzymania przedmiotowego połączenia – kursowanie linii nr 28 zostanie zachowane na obecnej trasie przejazdu (rozważa się natomiast jedynie przeniesienie części kursów do linii nr 30). Rozpatrzone zostanie także utrzymanie tras przejazdów linii nr 3, 32 oraz 56 w dotychczasowym kształcie. Wszystkie zebrane materiały, wnioski, uwagi oraz propozycje zostały szczegółowo przeanalizowane i zebrane w przedmiotowym Raporcie zbiorczym (wraz z analizą zasadności realizacji postulatów), na podstawie którego przedstawiony zostanie docelowy projekt zmian w komunikacji miejskiej (wersja 2.0 projektu pn. „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”).

Załączniki:
Tabela 1 – Raport z wniosków i uwag zgłoszonych w postaci mailowej oraz pisemnej;
Tabela 2 – Raport z wniosków i uwag złożonych w trakcie spotkań konsultacyjnych (18.12.2019 r., 08.01.2020 r., 15.01.2020 r.);
Tabela 3 – Raport z wyjaśnień i informacji udzielanych telefonicznie.

Polecane posty