Nowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w transporcie publicznym w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 r.

Zarządze­niem Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej od 1 sty­cz­nia 2020 r. bezpłat­nie auto­busa­mi Komu­nikacji Miejskiej w Biel­sku-Białej będą mogły podróżować:

  • dzieci od urodzenia do 30 wrześ­nia roku, w którym kończą 7 rok życia —  na pod­staw­ie doku­men­tów rodz­iców (opiekunów) lub dziec­ka umożli­wia­ją­cych stwierdze­nie wieku dziecka,
  • oso­by, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na pod­staw­ie doku­men­tu tożsamoś­ci (ze zdję­ciem i datą urodzenia). 

Pod­stawa praw­na: Zarządze­nie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej z dnia 16 listopa­da 2020 r. w spraw­ie ustal­e­nia cen za usłu­gi prze­wozowe komu­nikacji miejskiej orga­ni­zowanej przez Mias­to Biel­sko-Biała oraz uprawnień do prze­jazdów bezpłat­nych i ulgowych.

Polecane posty